ประกาศ ศธ. เรื่องการยกเลิกการใช้ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การยกเลิกการใช้ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน

ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขื้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551