สารบัญเนื้อหา

ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสพป.สระบุรี เขต 1

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือปฏิบัติงาน – กลุ่ม

คู่มือปฏิบัติงาน – บุคลากร

คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้างฯ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง+คู่มือให้บริการ

Loading