การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเค้าโครงแผนปฏิบัติการฯ และแผนพัฒนาการศึกษาฯ จาก QRCode ด้านล่างนี้