แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีเขตพื้นที่การให้บริการ
คลอบคลุม 8 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอเมืองสระบุรี
2. อำเภอหนองแซง
3. อำเภอเสาไห้
4. อำเภอบ้านหมอ
5. อำเภอหนองโดน
6. อำเภอดอนพุด
7. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
8. อำเภอพระพุทธบาท

มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 116 โรงเรียน จำแนกเป็น
    1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 102 แห่ง
    2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 14 แห่ง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา