เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสพป.สระบุรี เขต 1