สพป. สระบุรี เขต 1 “องค์กรคุณภาพ และองค์กรแห่งความสุข” ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 ณ โรงเรียนธารเกษม

29 มกราคม 2567 นายสหพร สกนธ์กำแหง ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าเขตปฏิบัติการนิเทศอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นางธัญกมล ทองเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ข้อมูลประกอบการนิเทศ ติดตาม ฯ ตามที่สถานศึกษาดำเนินงาน โรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมการอ่านด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ มีและใช้สื่อสำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน / ทดสอบจากปีที่ผ่านมา มีความพร้อมเข้าร่วมการประเมินและการทดสอบระดับชาติ ทั้ง O-NET , RT และ NT