สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) อย่างมีประสิทธิภาพ

27 มกราคม 2567 กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางสาวลฎาภา นาคคูบัว นางสาวศศิราภรณ์ บุญสุข นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวอนัญญา แก้วกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ