รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566