รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวดที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566