รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) สพป. สระบุรี เขต 1