การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566