สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 (พ.ค. 2566)