รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566