รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566