สพป.สระบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียน ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

18 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียน โดยมี นายสหพร สกนธ์กำแหง ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ และ นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เป็นวิทยากร การประชุมในครั้งนี้รูปแบบใช้พื้นที่เป็นฐาน มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหัวหน้างานวิชาการ จาก 13 กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น (ต้นแบบ)