สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) กำหนดจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบในสังกัด โดยมีนางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายสหพร สกนธ์กำแหง ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Google Meet