สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 O-NET ผ่านทาง Google Meet

19 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 O-NET (ครูสอนระดับ ป.6) คณะวิทยากร ประกอบด้วย นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสหพร สกนธ์กำแหง ศึกษานิเทศก์ นางวรันธร ดีชาติ ครู โรงเรียนบ้านพุซาง และนางสาวนฤมล เวทวงค์ ครู โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) โดยประชุมผ่านทาง Online จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา