สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12 มกราคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และศึกษานิเทศก์ เข้าพบนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และรายงานความคืบหน้าโครงการ #สระบุรีโมเดล ที่ดำเนินการเพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน โดยโครงการนี้ สพป.สระบุรี เขต 1 ริเริ่มดำเนินการ ประสานความร่วมมือและมีท่าน ผวจ.สระบุรี เป็นประธาน มีหน่วยงานภาคเอกชนสนับสนุน

โครงการ #สระบุรีโมเดล มีแนวทางในการดำเนินงานคือการจัดหารถโรงเรียน (School bus) เพื่อนำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอท้องที่ องค์กรเอกชน จะดูแลเกี่ยวกับการรับส่งนักเรียน ส่วน สพป.สระบุรี เขต 1 จะดูแลคุณภาพการศึกษา โมเดลนี้ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืนในอนาคต และเป็นโมเดลแรกของประเทศไทยที่จะดำเนินการเช่นนี้