รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำงวดที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566