สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 (ต.ค. 2565)