ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการจากสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความขาดแคลนจำเป็น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 2