ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ