สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 จำนวน 8 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 1-13 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร