เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

นางสุภัสสรา แก้วสุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง พร้อมด้วย นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก และตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)

โดยมี ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ซึ่งจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน “มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต”

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/Makhamreang/posts/pfbid0RpW4vwazVc4cQNbDQskWLwytZLSd9FM2CtH8QNnjAVVJU53FXU9pDBHxNJf5NaYfl