ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2566

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ประจำปีการศึกษา 2566