สพป. สระบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

21 มีนาคม 2567 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรม โดยมี ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อดีต ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร