สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567(ธ.ค.66)