ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ผู้บริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1
suming2704@gmail.com06-5228-1696
นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
mayuree_net2517@hotmail.com08-9579-2018
นายสุธรรม เลิศพคุณวงศ์
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
sutham2306a@gmail.com06-2494-6335
นางกนิษฐา ช่างถม
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
Kirati5150@gmail.com06-3765-6453
นางวัชรี ศรแก้ว
นิติกร ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
Paw13watcharee@gmail.com08-6819-4704
นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
yensuk1964@gmail.com08-1994-8760
นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์
Songkran.pa@gmail.com08-1757-5925
นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
benja3749@gmail.com08-9411-1637
นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Jaratpak1962@hotmail.com08-1780-7968
นางนิภา พงษ์สมถ้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
nipapongsomtoy@gmail.com08-3064-7718
จ่าเอก วิชา รอดแดง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
wi_cha@gmail.com09-1763-5756
นางสาววรรณพร โยธานารถ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
wannapk@hotmail.com0890231741
นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
noi.supitcha09@gmail.com08-1984-0872
นางสาวกรองเพชร เหล่าหล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
kr25557@gmail.com08-1385-6865

 401 total views,  5 views today

สอบถามได้นะครับ