ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานในสำนักงาน

ดาวน์โหลดฟอร์มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานในสำนักงาน

แบบฟอร์มกลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แบบฟอร์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Loading

สอบถามได้นะครับ