จุดเน้นในการทำงาน

จุดเน้นในการทำงาน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

1.ท้าพิสูจน์ผลงาน
2.นักเรียนหนองบัวลำภู เขต 2 รู้จกความ(คุณธรรมอัตลักณ์)
3.นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตียมความพร้อมทุกคนและนักเรียนอนุบาล 3 ลองอ่าน เขียนได้
4.นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้คิเลขเป็นทุกคน
5.นักเรียน ป.2 ขึ้นไป อ่นคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป้นทุกคน
6.ผลสัมฤทธิ์ทาง RT เพิ่มขึ้น
7.ผล NT เพิ่มขี้น
8.ผล O-net หรือผลสัมฤทธิ์ ป.6/ม.3 เพิ่มขึ้น
9.ป.4 ขึ้นไปมีทักษะอาชีพ
10.ประกันคุณภาพการศึกษา
11.Zero Waste ScHsool
12.โรงเรียนสุจริต
13.การทำ ว.PA
14.สำนักงานได้มาตรฐาน KRA/ARS มาตรฐานเขต ITA/PMQA นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
15.นโยบาย สพฐ.4 ด้าน ปลอดภัย โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

Loading

สอบถามได้นะครับ