สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Leamning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

16 กันยายน 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Leamning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Leamning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลฐานสมรรณะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทย สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

สอบถามได้นะครับ