สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาการคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

13 กรกฎาคม ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมชี้แจงเพื่อ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบมีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ของครูผู้สอนผู้บริหารและสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 118 โรงเรียน

สอบถามได้นะครับ