สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

12 กรกฎาคม 2566 ดร. ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการ สพป. สระบุรี เขต 1 มอบให้ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป. สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ คณะติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.วีระเดช เชื้อนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ในการนี้ได้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่นำเสนอผลผลิตจากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีนายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

สอบถามได้นะครับ