สพป.สระบุรี เขต 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

12 กรกฎาคม 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา โดยมีนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2547 ได้กำหนดขั้นตอนการปรับปรงวิธีการปฏิบัติต่อเต็ก ให้มีความเหมาะสม กับสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็ก ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในการดำเนินงาน ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกระบวนการ และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

สอบถามได้นะครับ