ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ