การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1