สพป. สระบุรี เขต 1 สร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการ สพป. สระบุรี เขต 1 ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาสระบุรี เขต 1 ทุกคนว่า “เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อหลีกเสี่ยงการกระทำต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณป็นงินได้จากผู้ใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของ ป.ป.ช. ในภาครัฐอย่างเคร่งครัด ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ ปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว” ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุม SVG Saraburi Vanichagorn โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี