สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน กรณีเรียนรวมโรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย

23 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาววรรณพร โยธานารถ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ่าเอกวิชา รอดแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางปราณี คำแท้ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน กรณีเรียนรวมของสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย

สอบถามได้นะครับ