สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมโครงการอบรมการดำเนินการทางวินัยและพัฒนาความรู้ด้านปราบปรามการทุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา

22 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดำเนินการทางวินัยและพัฒนาความรู้ด้านปราบปรามการทุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา โดยบรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินการทางวินัย และวันนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีพิสิฐษ์ เอกสิริไตรรัตน์ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 1 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องผลทางกฎหมายเมื่อเข้าร่วมกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีหน้าที่หลักในการบริหาร การศึกษาและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีศักยภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายทางการศึกษา ระเบียบ และกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเช่น เรื่องการดำเนินการทางวินัย ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง พัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบังคับบัญชา ตลอดจนปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ วิสัยทัศน์รับผิดชการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีธรรมาภิบาล ลดโอกาสการทุจริต พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1