การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 สพป.สระบุรี เขต 1