ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

21 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี การประเมินครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยได้รับเกียรติจากดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กทม. เขต 1 เป็นประธานกรรมการ นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และนางวารี คหินทพงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.กทม. เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ จะต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยกำหนดให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ