สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามความสมัครใจ เพื่อให้การบริหารจัดการประเมินความสามารถต้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

สอบถามได้นะครับ