ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีกำหนดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

28 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีกำหนดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้นำความรู้จากการเรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม

2. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี นำทักษะประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1

จำนวน 488 คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 42 ท่าน จำนวน 8 โรงเรียน ณ ค่ายพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี