สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 (ธ.ค.2565)