สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี พิบูลสงเคราะห์ 2 และโรงเรียนวัดมงคล เพื่อติดตามการใช้งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้สถานศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับปฐมวัย

22 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นายนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสมบัติ เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ นางศิริรัตน์ คอยเกษม ศึกษานิเทศก์ และนางลมัย ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี พิบูลสงเคราะห์ 2 และโรงเรียนวัดมงคล เพื่อติดตามการใช้งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้กับสถานศึกษา ตามคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับปฐมวัย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สอบถามได้นะครับ