สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับปฐมวัย

22 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาววรรณาพร โยธานารถ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวพรทิพย์ วัติเรก นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม รร.บ้านม่วงฝ้าย รร.วัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) และ รร.อนุบาลเสาไห้ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้กับสถานศึกษา ตามคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับปฐมวัย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สอบถามได้นะครับ