สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) เพื่อติดตามการใช้งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้สถานศึกษา

21 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางปราณี คำแท้ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) เพื่อติดตามการใช้งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้กับสถานศึกษา ตามคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับปฐมวัย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา