สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ ศธ.สู่การปฏิบัติฯ

ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวอนัญญา แก้วกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาตร์ จุดเน้นเชิงนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติตามภูมิสังคม ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย 6 จังหวัด (สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี) ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

สอบถามได้นะครับ