ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำทีมผู้บริหาร ครู และบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ AIC

17 ธันวาคม 2565 เวลา ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร โดยมีนายสุธรรม เลิศนะคุณวงศ์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รวมทั้งศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (Appreciation Influence Control : AIC) สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลอนุบาลสระบุรี