นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก พร้อมทั้งร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน ในการจัดทำแผนการนิเทศภายในทั้ง 4 งาน ได้แก่งานวิชาการงานบริหารการเงิน งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป โดยมีการนำเสนอข้อมูลการคัดกรองภาวะถดถอยทางด้านคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

16 ธันวาคม 2565 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก พร้อมทั้งร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน ในการจัดทำแผนการนิเทศภายในทั้ง 4 งาน ได้แก่งานวิชาการงานบริหารการเงิน งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป โดยมีการนำเสนอข้อมูลการคัดกรองภาวะถดถอยทางด้านคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางสาวแหวนไพริน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรในการจัดทำ

สอบถามได้นะครับ